Algemene Voorwaarden

Hier kunt u onze algemene voorwaarden bekijken.

1. Definities en toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Van Leeuwen Design: uitvoerende partij volgens deze voorwaarden

Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht kan geven tot het verrichten van werk en/of levering van materialen

Werk: het totaal van de tussen Klant en Van Leeuwen Design overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Van Leeuwen Design geleverde materialen

Regie: Werk waarbij vooraf het uurtarief wordt vastgesteld, alsmede een zo nauwkeurig mogelijke begroting van de te besteden uren en kosten. Deze begroting is indicatief en bindt Van Leeuwen Design niet.

Uitvoeringsvoorwaarden: deze algemene voorwaarden – zijn van toepassing op alle Kostenramingen en overeenkomsten tussen Van Leeuwen Design en Klant. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2. Kostenramingen

1. De door Van Leeuwen Design gemaakte Kostenramingen zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening. Van Leeuwen Design is slechts aan de Kostenramingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk binnen de voornoemde termijn wordt bevestigd. De in een Kostenraming vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2. Van Leeuwen Design kan niet aan een Kostenraming gehouden worden indien Klant naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de Kostenraming of een onderdeel hiervan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Indien de aanvaarding afwijkt van de Kostenraming is Van Leeuwen Design daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Leeuwen Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. De overeenkomst

1. De overeenkomst voor uitvoering van Werk door Van Leeuwen Design voor en in opdracht van Klant zal worden aangegaan op basis van Regie, tenzij anders vermeld. Een Kostenraming voorafgaand aan de uitvoering van Werk geeft een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van kosten en eventueel uitvoeringstijd.

2. De overeenkomst in Regie is door Klant op elk moment tijdens uitvoering van Werk opzegbaar, waarbij het reeds verrichte werk afgerekend wordt volgens de overeengekomen tarieven. Van Leeuwen Design heeft alsdan recht op compensatie voor het hierdoor ontstane bezettingsverlies.

3. Meer/minderwerk – in geval van omstandigheden zoals aangetroffen tijdens de uitvoering van Werk, aanleiding gevend tot een significante afwijking van de Kostenraming, zal Van Leeuwen Design op zo kort mogelijke termijn hiervan melding maken aan Klant. Na schriftelijk akkoord van Klant over meer/minderwerk kan het Werk dienovereenkomstig voortgezet worden.

4. Oplevering – na einde Werk zal Van Leeuwen Design Werk aan Klant opleveren. Klant zal in de gelegenheid gesteld worden bij deze oplevering werk te onderzoeken en eventuele zichtbare gebreken onmiddellijk, maar uiterlijk 3 dagen na oplevering aan Van Leeuwen Design te melden. Eventuele onzichtbare gebreken dient Klant binnen 8 dagen, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Van Leeuwen Design, bij gebreke waarvan Werk als opgeleverd heeft te gelden en Van Leeuwen Design is gekweten.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

Verplichtingen van Van Leeuwen Design:

1. Van Leeuwen Design zal het Werk naar beste inzicht en vermogen met goed vakmanschap uitvoeren, volgens de op dat moment bekende stand der techniek en in overeenstemming met de overeenkomst.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, zal Van Leeuwen Design bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. Klant zal hierover tijdig ingelicht worden.

3. Van Leeuwen Design is verplicht Klant te wijzen op:

– onjuistheden in het opgedragen Werk;

– onjuistheden in de door Klant verlangde constructie en werkwijzen;

– kenbare gebreken aan de zaak waaraan werk wordt verricht;

– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door Klant ter beschikking zijn gesteld, voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het Werk openbaren en Van Leeuwen Design ter zake kundig moet worden geacht.

4. Aansprakelijkheid – Van Leeuwen Design voert Werk uit onder dekking van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, zoals gebruikelijk voor werken van deze aard.

5. Indien Van Leeuwen Design aansprakelijk mocht zijn is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag waarop de door Van Leeuwen Design gehanteerde aansprakelijkheidsverzekering dekking geeft. Iedere aansprakelijkheid voor enige vorm van gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Verplichtingen van Klant:

6. Klant staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst of tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat op enigerlei wijze uit het werk komende materialen verontreinigd zijn, is Klant aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

7. Indien de aanvang of de voortgang van het Werk wordt vertraagd door factoren waarvoor Klant verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Van Leeuwen Design voortvloeiende schade en kosten door Klant te worden vergoed. In dat geval is Van Leeuwen Design bevoegd de uitvoering van het Werk geheel of gedeeltelijk op te schorten. Voorzieningen die Van Leeuwen Design als gevolg van opschorting moet treffen, worden als meerwerk gerekend. Schade die Van Leeuwen Design als gevolg van de opschorting lijdt, dient aan Van Leeuwen Design te worden vergoed. Klant zal kosteloos zorg dragen voor de door de werkers in redelijkheid gewenste faciliteiten op locatie van het Werk.

8. Indien Klant een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden aantoonbare door Van Leeuwen Design gelopen schade te vergoeden.

9. Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

– onjuistheden in het opgedragen Werk;

– onjuistheden in de door Klant verlangde constructie en werkwijzen;

– kenbare gebreken aan de zaak waaraan werk wordt verricht;

– gebreken in of ongeschiktheid van materialen die door Klant ter beschikking zijn gesteld, onverlet de waarschuwingsplicht van Van Leeuwen Design.

5. Garantie

1. Van Leeuwen Design garandeert dat aangenomen werk en binnen meubilair (Werk) voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Voornoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na oplevering. Voor buiten meubilair geldt een garantie tijd afhankelijk van het soort hout dat door klant gewenst is te gebruiken. Zacht-hout 28 dagen en hard-hout nader overeen te komen.

2. Indien Werk niet voldoet aan het in 1 gestelde, zal Van Leeuwen Design binnen redelijke termijn zorgdragen voor vervanging of herstel.

3. Garantie geldt niet wanneer een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig gebruik of aangebrachte wijzigingen na oplevering.

6. Betaling

1. Door Van Leeuwen Design wordt een betalingstermijn van 28 dagen na datum factuur gehanteerd. Indien de uitvoeringsperiode van Werk langer is dan de betalingstermijn van 28 dagen zoals vermeld op factuur, heeft Van Leeuwen Design recht op het factureren in termijnen. Klant zal hiervan vooraf in kennis worden gesteld.

2. Tijdens of zo kort mogelijk volgend op de oplevering zal Van Leeuwen Design een eindafrekening aan Klant ter hand stellen.

3. Indien betaling van termijnfacturen niet tijdig door Van Leeuwen Design is ontvangen, behoudt deze zich het recht voor Werk op te schorten. Van Leeuwen Design heeft alsdan recht op compensatie voor het hierdoor ontstane bezettingsverlies.

4. Indien de factuur 2 weken na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet is voldaan, is Van Leeuwen Design bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag.

7. Geschillen/toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van Van Leeuwen Design is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is.

2. Op de gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.